Nabi SAW bertanya kepada Jibril AS: Adakah matahari sudah tergelincir?

TEKS BAHASA ARAB قال لجبريل: هل زالت الشمس؟ قال: لا، نعم. قال عليه السلام: كيف قلت: لا، نعم؟ فقال: من حين قلت: لا، إلى أن قلت: نعم سارت الشمس مسيرة خمس مئة عام. TEKS BAHASA MALAYSIA (Nabi) telah bertanya kepada Jibril: Adakah matahari sudah tergelincir? Kata Jibril: Tidak, ya. Kata ‘Alayhi al-Salam: Bagaimana engkau katakan tidak, ya? Lalu dia berkata: …