Glosari


Hadis Matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dha’if secara bersendirian, dimana sebab kedha’ifan adalah tuduhan berdusta dalam periwayatan hadis, atau ketara kefasiqannya dalam perkataan, perbuatan atau banyak terlupa atau cuai. (‘Ulum al-Hadith/Fauzi Deraman)

Perkataan atau perbuatan yang [di]sandarkan kepada Sahabat adalah Hadis Mauquf

Hadis Mubham itu ialah hadis yang perawinya tidak diberi nama

Hadis yang sanad atau matannya berselilih (memiliki perbezaan) menurut Ahli Hadis disebut Hadis Mudhtharib

Hadis Mudraj ialah hadis yang datang (ditambahkan) pada (sanad atau matan) nya sebahagian dari lafaz-lafaz perawi

Hadis Munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang tidak diterima ta’dil nya dalam keadaan bersendirian

Setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya disebut Hadis Munqathi’

Hadis Mursal adalah hadis yang perawinya gugur di peringkat Sahabat

Hadis Musnad adalah yang bersambung sanadnya perawinya sampai kepada nabi tanpa terputus

Hadis yang mengandungi cacat yang samar atau tersembunyi dikenal oleh Ahli Hadis dengan Hadis Mu’allal

Hadis Mu’an’an itu seperti perkataan perawi “dari (عَنْ) sa’id, dari (عَنْ) Karom”

Hadis Mu’dhal adalah hadis yang gugur pada sanadnya dua rawi

Hadis palsu atau hadis maudu’ ialah hadis direka-rekakan dengan sengaja kemudian disandarkan kepada Rasulullah salla Allah ‘alaihi wa sallam. Sesetengah ulama mengatakan walau dengan tidak sengaja merekakan hadis sekalipun.

Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya (rangkaian pelapor/perawi) bersambung, disampaikan oleh pelapor (rawi) yang adil, sempurna kekuatan ingatan (dhabit), dari awal hingga akhir sanad, tanpa ada sebarang percanggahan (syaz) dan juga kecacatan (‘illah).

Perawi (tsiqqah) yang menyelisihi perawi yang (lebih) tsiqqah disebut dengan Hadis Syaz

Tadlis ada dua jenis:
1- [Perawi] menggugurkan syaikhnya dan menukil dari perawi di atas [syaikh] nya dengan kata ” dari (عَنْ) ” dan “bahawa (أَنَّ)”
2- [Perawi] tidak menggugurkan (syaikh) nya akan tetapi mensifatinya dengan sifat yang tidak dikenal

Ulama Hadis menggunakan beberapa bentuk ibarat dalam [istilah] ini, antaranya:

Hadis ini tiada asal baginya (هذا الحديث لا أصل له)
Tiada asal baginya dengan lafaz ini (أو لا أصل له بهذا اللفظ)
Tidak diketahui baginya asal (أو لا يعرف له أصل)
Tidak wujud baginya asal (أو لم يوجد له أصل)

Dan ia bermaksud: Hadis yang disebutkan tiada baginya sanad yang dinukilkan dengannya hadis tersebut.

Rujukan: Mu’jam Mustolahat Al-Hadith waLatoif Al-Asanid, Dr. Muhammad Dhiya’ Al-Rahman Al-A’zomi

Notis

Jika istilah yang dicari tiada di sini, sila ajukan soalan :

Tanya Istilah