Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya (rangkaian pelapor/perawi) bersambung, disampaikan oleh pelapor (rawi) yang adil, sempurna kekuatan ingatan (dhabit), dari wal hingga akhir sanad, tanpa ada sebarang percanggahan (syaz) dan juga kecacatan (‘illah).

Ciri-ciri hadis sahih:

  1. Sanad (salasilah pelapor) yang bersambung
  2. Pelapor yang adil.
  3. Pelapor yang sempurna kekuatan ingatan.
  4. Tidak ada sebarang percanggahan.
  5. Tidak ada sebarang kecacatan.

 

Rujukan: Abdul Razak Muthalib, 40 Hadis Palsu Popular