Tiada mengena akan hamba itu dukacita atau keluh kesah, maka dibaca doa ini

TEKS BAHASA ARAB

(( ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن، اللهم إني عبدك بن عبدك بن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور بصري، وجلاء حزني، وذهاب هممي. إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا )) قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال: (( أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن ))”

TEKS BAHASA MALAYSIA

Tiada mengena akan hamba itu dukacita atau keluh kesah atau حُزْنٌ , maka dibaca doa ini, melainkan menghilangkan Allah dukacitanya dan diganti akan dia tempatnya kesukaan. Maka sembah orang: Ya Rasulullah! Tiadakah kami belajar akan dia? Sabda Nabi Sallallahu ‘alayhi wasallam: Tetapi sayugianya bagi orang yang mendengar akan dia bahawa berlajar akan dia

STATUS

Sahih

KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS

Kata Saudara Mazlan Sidek dalam kajian beliau,

Hadith Keenam:

” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(( ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن، اللهم إني عبدك بن عبدك بن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور بصري، وجلاء حزني، وذهاب هممي. إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا )) قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال: (( أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن ))”

Yakni tiada mengena akan hamba itu dukacita atau keluh kesah atau حُزْنٌ , maka dibaca doa ini, melainkan menghilangkan Allah dukacitanya dan diganti akan dia tempatnya kesukaan. Maka sembah orang: Ya Rasulullah! Tiadakah kami belajar akan dia? Sabda Nabi Sallallahu ‘alayhi wasallam: Tetapi sayugianya bagi orang yang mendengar akan dia bahawa berlajar akan dia.

Takhrij Hadith:

  • Imam Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, Kitab al-Raqa’iq, bab al-Ad’iyah, Fasl Dhikr al-Amr li man Asabah al-Huzn an Yus’al Allah Dhihabah ‘anh wa Ibdalah Iyyah Farhan, jil. 2, hal. 159, no. 968.
  • Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, Kitab al-Dua’a wa al-Takbir wa al-Tahlil wa al-Tasbih wa al-Dhikr, 1, hal. 690, no. 1877.
  • Imam Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Ahmad Ibn Hanbal, Musnad ‘Abd Allah Ibn Mas’ud, 1, hal. 391 dan 451, no. 3712 dan 4318.
  • Abu Bakr ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Syaybah al-Kufi (1409H), Musannaf Ibn Abi Syaybah, Tahqiq Yusuf al-Hut, Riyad: Matktabah al-Rusyd, Kitab al-Du’a, Bab ma Qalu fi al-Rajul idha Asabah Hamm aw Huzn, jil. 6, hal. 40, no. 29318.
  • Sulayman bin Ahmad bin Ayyub Abu al-Qasim al-Tabarani (1993M), al-Mu’jam al-Kabir, Tahqiq: Hamdi bin ‘Abd al-Majid al-Salafi, Makkah al-Mukarramah: Maktabah ‘Ulum wa al-Hukum, Bab al-Ha’, ‘Abd Allah bin Mas’ud, cet. 2, jil. 10, hal. 169, no. 10352[1].

 

Ulasan Serta Hukum Hadith:

Hadith ini adalah sahih. Ianya menepati syarat Imam Muslim tetapi beliau abaikan daripada kitab Sahihnya[2].

[1] Hadith ini dinyatakan oleh ‘Abd al-‘Azim bin ‘Abd al-Qawi al-Mundhiri Abu Muhammad (1417H), al-Targhib wa al-Tarhib, Tahqiq: Ibrahim Syams al-Din, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Kitab al-Dhikr wa al-Du’a, Bab al-Targhib fi al-Ikthar min Dhikr Allah Sirran wa Jahran, jil. 2, hal. 382, no. 2806. Lihat ‘Ali bin Abi Bakr al-Haythami (1407H), Majma’ al-Zawa’id, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arab, Kitab al-Azkar, Bab ma Yaqul idza Asabah Hamm, jil. 10, hal. 136. Lihat Kitab al-Ad’iyah, Bab Du’a man Asabah Hamm aw Hazn, jil. 10, hal. 186.

[2] Lihat al-Hakim, op.cit., jil. 1, hal. 690, no. 1877.

 

RUJUKAN

Sidek, Mazlan (2004) Hadis dalam kitab al-Durr al-Thamin karangan Syeikh Daud al-Fatani : takhrij dan analisis Mazlan Sidek. Masters thesis, University of Malaya, hal. 136-138.

Daud bin Abdullah al-Fathani. (2017). الدر الثمين Al-Durru Al-Thamin (Permata Yang Indah) Pada Menyatakan I’tiqad Segala Orang Yang Mu’minin. (Noraine Abu & Mashadi Masyuti, Eds.). Batu Caves, Selangor: Al-Hidayah House Of Publisher Sdn Bhd, hal. 52.

MAKLUMAN

Hasil penyelidikan ini telah dimasukkan disini melalui Projek Al-Durr Al-Thamin yang biayai oleh para dermawan melalui Tabung Pembangunan Koleksi Hadis, Semakhadis.com. Moga Allah jadikan ia sebagai pemberat timbangan buat penaja-penaja dan warga tim semakhadis.com. Aamiin!