Janganlah kamu membaca al-Qur’an sewaktu kamu sedang berjunub

TEKS BAHASA ARAB يا علي! أني ارضي لك ما ارضي لنفسي، واكره لك ما اكره لنفسي: لا تقرأ القرآن وأنت جنب، ولا أنت راكع، ولا أنت ساجد، ولا تصل وأنت عاقص شعرك، ولا تدبح تدبيح الحمار. TEKS BAHASA MALAYSIA Wahai ‘Ali! Sesungguhnya aku suka untukmu sebagaimana aku suka untuk diriku dan aku tidak suka untukmu sebagaimana aku tidak suka untuk …