Dan hisab mereka itu atas Allah Ta‘ala

TEKS BAHASA ARAB

وحسابهم على الله

TEKS BAHASA MALAYSIA

Dan hisab mereka itu atas Allah Ta‘ala

STATUS

Sahih

KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS

Kata Saudara Mazlan Sidek dalam kajian beliau,

Hadith Ketiga:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( وحسابهم على الله )) [1]

Dan hisab mereka itu atas Allah Ta‘ala.

Takhrij Hadith:

  • Imam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Iman, Bab Qawluh: fa’in Taba wa Aqamu al-Salah wa Atu al-Zakah… hal. 7, no. 25. Kitab al-Salah, Bab Fadl Istiqbal al-Qiblah, hal. 69, no. 392. Lihat Kitab al-Zakah, Bab Wujuh al-Zakah, 225, no. 1399. Lihat Kitab fi al-Jihad wa al-Sir, Bab Du’a al-Nabi s.a.w. ila al-Islam, hal. 487, no. 2946. Lihat Kitab al-I’tisam bi al-Kitab wa al-Sunnah, Bab al-Iqtida’ bi al-Sunan Rasul Allah, hal. 1253, no 7284, 7285. Lihat Kitab Istitabah al-murtaddin wa al-Mu’anidin.. , hal. 1193, no. 6924.
  • Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyayri al-Naysaburi (1998M), Sahih Muslim, Riyad: Dar al-Salam, Kitab al-Iman, Bab al-Amr bi Qital al-Nas hatta Yaqulu la Ilah illa Allah Muhammad Rasul Allah….., 1, hal. 32 – 33, no. 20, 21, 22 Dan 23. Lihat Kitab Fada’il al-Sahabah, Bab min Fada’il ‘Ali bin Abi Talib, hal.1060, no. 2405[2].
  • Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Surah al-Tirmidhi (1999M), Sunan al-Tirmidhi, Tahqiq Mustafa Muhammad Husayn al-Dhahabi, al-Qahirah: Dar al-Hadith, Kitab al-Iman, Bab ma Ja Umirt an Uqatil al-Nas hattaYaqulu la Ilah illa Allah, cet. 1, jil. 4, hal. 428, no. 2606. Lihat Kitab Tafsir al-Qur’an, Bab wa min Surah al-Ghasyiyah, jil. 5, hal. 271, no. 3341.
  • Sulayman bin al-Asy’ath al-Sijistani al-Azdi Abu Dawud (t.t), Sunan Abi Dawud, Tahqiq Muhammad Mahy al-Din ‘Abd al-Hamid, Beirut: Dar al-Fikr, Kitab al-Jihad, Bab ‘ala man Yuqatil al-Musyrikun, 3, hal. 44, no. 2640.
  • Al-Hafiz Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qawini (1998M), Sunan Ibn Majah, Ta’liq: Imam al-Busayri, Tahqiq: al-Syeikh Khalil Ma’mun Syiha, Beirut: Dar al-Ma’rifah, Kitab al-Fitan, Bab al-Kaff ‘an man Qal la Ilah illa Allah, cet. 1, jil. 2, hal. 598, no. 3927, 3928.

 

Ulasan Serta Hukum Hadith:

Hadith ini adalah sahih. Ianya kuat dengan sanad dan matannya yang sahih, seperti riwayat yang di keluarkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Disamping itu, hadith ini juga mempunyai pelbagai riwayat atau turuq yang berbeza, riwayat-riwayat ini saling menguatkan antara satu sama lain.[3]


[1] Hadith ini hanya di datangkan sepotong sahaja.

[2] Kitab ini hanya satu jilid.

[3] Hadith ini mempunyai pelbagai riwayah dan lafaz yang mana terdapat penambahan dan pengurangan pada lafaz-lafaznya tetapi maksudnya adalah sama.

RUJUKAN

Sidek, Mazlan (2004) Hadis dalam kitab al-Durr al-Thamin karangan Syeikh Daud al-Fatani : takhrij dan analisis Mazlan Sidek. Masters thesis, University of Malaya.

Daud bin Abdullah al-Fathani. (2017). الدر الثمين Al-Durru Al-Thamin (Permata Yang Indah) Pada Menyatakan I’tiqad Segala Orang Yang Mu’minin. (Noraine Abu & Mashadi Masyuti, Eds.). Batu Caves, Selangor: Al-Hidayah House Of Publisher Sdn Bhd, hal. 33.

MAKLUMAN

Hasil penyelidikan ini telah dimasukkan disini melalui Projek Al-Durr Al-Thamin yang biayai oleh para dermawan melalui Tabung Pembangunan Koleksi Hadis, Semakhadis.com. Moga Allah jadikan ia sebagai pemberat timbangan buat penaja-penaja dan warga tim semakhadis.com. Aamiin!