Nabi SAW bertanya kepada Jibrail AS: "Adakah telah lenyapnya matahari?"

TEKS BAHASA ARAB قال لجبرائيل عليه السلام هل زالت الشمس قال: لا، نعم. قال: كيف قال لا نعم؟ [هكذا في طبعة أمين دمج]، ولعله: «كيف قلت لا نعم؟»] فقال: من حين قلت لا إلى أن قلت نعم، سارت الشمس مسيرة خمسمائة عام. TEKS BAHASA MALAYSIA Nabi SAW bertanya kepada Jibrail AS: "Adakah telah lenyapnya matahari?". Jibrail pun berkata : "Tidak, …