Barangsiapa solatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد لها من الله إلا بعدا

“Barangsiapa solatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, maka ia tidak menambah sesuatu pun dari Allah SWT kecuali kejauhan.”

Status

Batil

Ulasan

Hadits tersebut batil. Walaupun hadits tersebut sangat dikenal dan sering menjadi pembicaraan, namun sanad mahupun matannya tidak sahih. Dari segi sanad, telah diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab al-Mu’jam al-Kabir, al-Qudha’i dalam kitab Musnad asy-Syihab II /43, Ibnu Hatim dalam Tafsir Ibnu Katsir II/414 dan kitab al-Kawakib ad-Darari I /2/83, dari sanad Laits, dari Thawus, dari Ibnu Abbas r.a.. Ringkasnya, hadits tersebut sanadnya tidak sahih sampai kepada Rasulullah saw., tetapi hanya mauquf (berhenti) sampai kepada Ibnu Mas’ud r.a. Kerana itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Kitabul-Iman halaman 12, tidak menyebut-nyebutnya kecuali sebagai riwayat mauquf yang hanya sampai kepada Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas r.a.

Di samping itu, matannya pun tidak sahih sebab zahirnya mencakup siapa saja yang mendirikan solat dengan memenuhi syarat rukunnya. Padahal, syara’ tetap menghukuminya sebagai yang benar atau sah, walaupun pelaku solat tersebut masih suka melakukan perbuatan yang bersifat maksiat. Jadi, tidaklah benar bila dengannya (yakni solat yang benar) justeru akan makin menjauhkan pelakunya dari Allah SWT. Ini sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak pula dibenarkan dalam syariat. Kerana itu, Ibnu Taimiyah menakwilkan kata-kata. “ tidak menambahnya kecuali jauh dari Allah” jika yang ditinggalkannya itu merupakan kewajiban yang lebih agung dari yang dilakukannya. Dan ini bererti pelaku solat yang demikian (yakni yang sah dan benar menurut syara’) yang dimaksud dalam hadits mauquf tadi.

Dengan demikian jelaslah bahawa hadits tersebut dha’if, baik dari segi sanad mahupun matannya. Wallahu a’lam bishawab. – Syeikh Nasiruddin Al-Albani

Sumber

Silsilah Hadits Dha’if dan Maudhu’