Barang siapa masuk ke masjid, maka membaca ia “a‘oodhu” hingga akhirnya “min asy-syaitaanir raajeem”

TEKS BAHASA ARAB

 من دخل المسجد فقال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فقال الشيطان حفظ مني سائر اليوم

TEKS BAHASA MALAYSIA

Barang siapa masuk ke masjid, maka membaca ia “a‘oodhu” hingga akhirnya “min asy-syaitaanir raajeem”. Kata syaitan: Telah terpelihara ia daripada aku segala harinya, yakni terpelihara hari itu daripada tipu dayanya. 

STATUS

Sahih

KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS

Kata Saudara Mazlan Sidek dalam kajian beliau,

Hadith Kelapan:

” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(( من دخل المسجد فقال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فقال الشيطان حفظ مني سائر اليوم ))”

Barang siapa masuk ke masjid, maka membaca ia “a‘oodhu” hingga akhirnya “min asy-syaitaanir raajeem”. Kata syaitan: Telah terpelihara ia daripada aku segala harinya, yakni terpelihara hari itu daripada tipu dayanya. 

Takhrij Hadith :

  • Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Salah, Bab fi ma Yaquluh al-Rajul Thumm Dukhuluh al-Masjid, jil. 1, hal. 127, no. 466.
  • Hadith ini dinyatakan juga oleh ‘Abd al-‘Azim bin ‘Abd al-Qawi al-Mundhiri Abu Muhammad (1417H), al-Targhib wa al-Tarhib, Tahqiq: Ibrahim Syams al-Din, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Kitab al-Dhikr wa al-Du’a, Bab Al-Targhib fi ma Yaqul idha Kharaj min Baytih ila al-Masjid wa Ghayrih, cet. 1, jil. 2, hsl. 305, no. 2484[1].
  • Hadith ini juga disebut oleh ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr bin Muhammad Ibn Sabiq al-Din al-Khudhayri al-Suyuti (t.t), al-Jami’ al-Saghir li al-Suyuti[2], Tahqiq: Muhammad ‘Abd al-Ra’uf bin Taj al-‘Arifin Ibn ‘Ali bin Zayn al-‘Arifin al-Munawi, Jeddah: Dar Ta’ir al-‘Ilm, Harf al-Kaf, jil. 1, hal. 136, 137, no. 200[3].

 

Ulasan Serta Hukum Hadith:

Hadith ini adalah hasan dan sanadnya jayyid[4] (baik atau elok).


[1] Ini bukan kitab takhrij, penulis datangkannya di sini untuk menguatkan kenyataan di atas dan untuk pengetahuan pembaca.

[2] Ini juga bukan kitab takhrij.

[3] Hadith ini juga di sebut dalam kitab-kitab tafsir antaranya, lihat Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Abu Farh al-Qurtubi (1372H), Tafsir al-Qurtubi, Tahqiq: Ahmad ‘Abd al-‘Alim al-Barduni, al-Qahirah: Dar al-Sya’b, cet. 2, jil. 12, hal. 273. Lihat Isma’il bin ‘Umar bin Kathir al-Dimasyqi Abu al-Fida’ (1401H), Tafsir Ibn Kathir, Beirut: Dar al-Fikr, jil. 13, hal. 295.

[4] Lihat al-Munawi, Muhammad ‘Abd al-Ra’uf al-Manawi (t.t), Fayd al-Qadir Syarh al-Jami’ al-Saghir min Ahadith al-Basyir al-Nadhir, Beirut: Dar al-Fikr, jil. 5, hal. 129.

 

RUJUKAN

Sidek, Mazlan (2004) Hadis dalam kitab al-Durr al-Thamin karangan Syeikh Daud al-Fatani : takhrij dan analisis Mazlan Sidek. Masters thesis, University of Malaya, hal. 140-141.

Daud bin Abdullah al-Fathani. (2017). الدر الثمين Al-Durru Al-Thamin (Permata Yang Indah) Pada Menyatakan I’tiqad Segala Orang Yang Mu’minin. (Noraine Abu & Mashadi Masyuti, Eds.). Batu Caves, Selangor: Al-Hidayah House Of Publisher Sdn Bhd, hal. 62.

MAKLUMAN

Hasil penyelidikan ini telah dimasukkan disini melalui Projek Al-Durr Al-Thamin yang biayai oleh para dermawan melalui Tabung Pembangunan Koleksi Hadis, Semakhadis.com. Moga Allah jadikan ia sebagai pemberat timbangan buat penaja-penaja dan warga tim semakhadis.com. Aamiin!